Η παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζει τη σημασία, τις δράσεις, την πρόοδο και τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Μελέτη, Πρόβλεψη και Μοντελοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής επί της δελταϊκής ακτογραμμής του ποταμού Καλαμά». Σκοπός του έργου (όπως εξηγείται λεπτομερέστερα παρακάτω) είναι η πρόβλεψη και μοντελοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη του Δέλτα του ποταμού Καλαμά της Περιφέρειας Ηπείρου. Η περιοχή αυτή, λόγω της ιδιαίτερης βιολογικής και οικολογικής της αξίας έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 ενώ έχει χαρακτηρισθεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) (Special Area of Conservation-SAC), ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protection Area – SPA) καθώς και ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης».

Στην παρούσα φάση υλοποίησης του Έργου έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται, μεταξύ άλλων, χρονολογήσεις δελταϊκών αποθέσεων με τη μέθοδο της Οπτικά Διεγειρόμενης Φωταύγειας (Optically Stimulated Luminescence - OSL) καθώς και ιζηματολογικές, ορυκτολογικές και γεωχημικές αναλύσεις ώστε να προσδιοριστεί ο ρυθμός ιζηματογένεσης (και πιθανές διαφοροποιήσεις του) κατά τα τελευταία 1000, περίπου, χρόνια. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση -και συσχετισμός με τα παραγόμενα στο εργαστήριο αποτελέσματα- και παλαιοκλιματικών παραμέτρων όπως του καθεστώτος των βροχοπτώσεων (παλαιοϋετός) και των θερμοκρασιακών αλλαγών. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την ανάπτυξη ενός μορφοδυναμικού μοντέλου εκτίμησης της βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εξέλιξης της ακτογραμμής του Δέλτα του ποταμού Καλαμά, ώστε να δοθεί μια σαφής εικόνα της μεταβλητότητάς της στο πέρασμα του χρόνου και -ιδιαιτέρως- της μελλοντικής προοπτικής της.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ήπειρος 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», με συνολικό προϋπολογισμό 91.300,00 ευρώ και συνολική διάρκεια 30 μηνών.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now